انواع فلزیاب و طلایاب و شناخت آنها یکی از ملزمات شناخت اینگونه دستگاه های